روش ول پوینت

جمع آوری آب در فونداسیون سازه

جمع آوری آب در فونداسیون سازه

روش های متفاوتی برای جمع آوری آب وجود دارد که ما در متن ذیل به برخی از آنها می پردازیم –پمپ لجن: پمپ لجن یکی از ساده ترین روش های تکنیک جمع آوری آب می باشد.به موجب آن آب های زیرزمینی که در حوضچه حفاری جمع آوری شده اند توسط پمپ خارج می شوند. در […]