ریل

بهینه سازی خاک با مصالح زئوسینتتیک در خطوط ریلی

بهینه سازی خاک با مصالح زئوسینتتیک در خطوط ریلی

پایدارسازی خط یکی از موضوع های اساسی در ساخت خطوط و بهره برداری از آن در ماه های ابتدایی راه انداری خط بشمار می آید. در مناطقی که دارای خاک با ماهیت ریزدانه بوده و آب زیرزمینی در سطح بالایی قرار دارد، به علت وجود فشار آب منفذی، زمان تحکیم طولانی است. افزایش تنش های […]