پوشش دهی لاگون ها های تصفیه فاضلاب های شهری و پساب های صنعتی توسط ژئوممبران

پوشش دهی حوضچه تصفیه پس آب با ورق ژئوممبران

پوشش دهی حوضچه تصفیه پس آب با ورق ژئوممبران

یکی از عمده ترین آلودگی های محیط زیست مربوط به پساب کارگاه ها و صنایع فلزی، به ویژه پساب های آبکاری مصنوعات فلزی که یکی از آلوده ترین پساب های صنعتی آلوده به فلزات سنگین می باشد، این پساب ها غیرقابل تجزیه بوده و از بین نمی روند. غالباً پساب ایجاد شده از واحدهای آبکاری […]