کاربرد ژئوممبران در استخر ها و حوضچه های پرورش میگو

کاربرد ژئوممبران در استخر ها و حوضچه های پرورش میگو

کاربرد ژئوممبران در استخر ها و حوضچه های پرورش میگو

اغاز تجارت پرورش میگو در اواخر دهه ی ۱۹۶۰ منجر به یک تکنولوژی پیشرفته و تقاضا در بازارهای مواد غذایی شده است. امروزه پرورش میگو بسیار گسترده شده است(در برخی موارد نزدیک به ۳۰۰۰۰۰ میگو در هکتار)که به صنعتی نیازمند است که غذای میگوها و کود ها و سایر موارد مورد نیاز برای تحریک رشد […]